29 Mayıs 2008 Perşembe

Ashab-ı Kiram ( 2 )


Eleştirmeyin dediğin zaman bu dinde reformcular, "işte nasıl şirke düşüyorlar, putlaştırmışlar onları" der ve ilave ederler : ''Hüm ricalün ve nahnü rica'' Onlar adamsa, bizde adamız..İşte nefs ve hevanın putlaştırıldığı an ..
Oysa İmam-ı Malik hazretleri şöyle buyurmuştur: " Sahabeden, 4 halife, Hz.Muaviye ve Amr İbn As (RA) hakkında, bunlar dalalettedir diyen kimse, Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri inkâr ettiği için kâfir olur; katli vaciptir. Allah Teala onlar için (feth : 29 ) ayet indirmiştir."
"Haşr suresi,10: "Muhacir ve Ensar'dan sonra gelenler derler ki: Yarabbi, bizi ve imanda bizden önce olan din kardeşlerimizi mağfiret eyle. Kalblerimizde mü'minler için kin ve hased bulundurma.Ya Rabbi, Sen Rauf ve Rahimsin."
"Bakara suresi, 134: "Geçen kavimlerin elde ettikleri onlar içindir, sizin elde ettiğiniz de sizin içindir.Onların işlerinden siz sual olunmazsınız"
Ahzab suresi, 57: "O kimseler ki, Allah'a ve Resulüne eziyet ederler, Allah onlara dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır "[1]
Feth suresi, 29: Muhammed sallalhü aleyhi vesellem Allah Teala'nın elçisidir ve O'nunla birlikte bulunanlar da (yani Eshab-ı Kiram), kafirlere karşı zorlu, kendi aralarında merhametlidirler.Onları rüku edenler, secde edenler olarak görürsün.Allah'dan lütuf ve rıza isterler.Onlar; yüzlerindeki secde izinden tanınırlar. İşte onların Tevrat'taki vasıfları budur.İncil'de de şöyle vasıflandırılmışlardı: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki, bu ekincilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle, kâfirleri öfkelendirir,Allah; iman edip salih amel işleyenlere hem mağfiret, hem de büyük bir mükafaat vaadetmiştir." Allah Teala bütün güzellikleri içine alarak Rasulünü ve sonra O'nun ashabını övmektedir.’’[2]
Al-i İmran; 110: “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz..." Bu ayette kastedilenlerin Rasulullah (SAV) ile ashabı olduğu başta İbn-i Kesir'in ilgili ayet tefsiri olmak üzere, bütün muteber ve meşhur tefsirlerde uzunca anlatılmaktadır. Allah Teala'nın hayırlı buyurduğuna, bir Mevdudi, bir Seyyid Kutub..vb. çıksın-haşa- bunak desin, malı çok severdi desin, Ali üçyüz kere hata etti desin, Ömer hata etti desin..o hayır öncülerini tenkit ederek bu ümmetin gözünden düşürme çabası içine girsin! Biz onları teşhir edecek ve onları sevmeyeceğiz !
Ehl-i Sünnet, ashabın ictihadi ayrılıklarını konuşmaktan sakınmışlardır. Peygamber sallahü aleyhi vesellem efendimiz buyuruyor :
"Eshabım hakkında konuşurken dilinizi tutunuz..
Eshabım arasındaki münakaşa ve muharebeleri konuşmaktan kaçınınız. Zira sizden biriniz Uhud dağı kadar altın sadaka verse, eshabımdan birisinin bir müd, yahud yarım müd sadakası sevabına kavuşamaz.. Müjde, saadet ve devlet, beni gören ve beni göreni gören kimse içindir
[1] İmam-ı Rabbani kuddise sirruh'un 251.mektubundan daha fazla malumat mevcuttur
[2] İbn-i Kesir, ilgili ayet tefsiri