31 Mayıs 2011 Salı

Celal Yıldırım

Celal Yıldırım : Teymiyye’yi öve öve bitiremiyor. Bir kitabında hanbeli mezhebine sülük etmiştir derken. (1) Bir başka kitabında Teymiyye için "Mutlak Müctehid" tabirini kullanıyor.(2) Bu iki ifadeden biri mutlaka yalandır. Zira mutlak müctehidin başka bir mezheble amel etmesi haramdır.Yine mutlak müctehid başka hak mezhebin ictihadına da dil uzatmaz. Kendi ictihadı ile amel eder.

İslam H.İctihad adlı kitabında Teymiyyeyi İmam-ı Gazali hazretlerinden üstün görüyor! Gazali hazretlerini (Rh.A) küçümsüyor (sh.8).

"İslam itikad ve hükümlerine doğru bir perspektiften bakarak, hakiki mukayese ile izah işini müstesna bir şekilde başarmak ANCAK Teymiyye’ye nasib oldu (sh.9)" diyerek, geçmiş cümle müctehid imam ve alimleri böylelikle küçümsemek, yok saymak, inkar etmek gibi korkunç bir hal ile ümmetin icmaından ayrıldığını fark etmek zor olmasa gerek.

Yani Teymiyye'ye gelene kadar İslam'ın itikad ve hükümlerini demekki İmam Maturidi, imam Eş'ari bari olsun başarılı bir şekilde anlatamadılar'a işi getiriyor.Mezhepsiz Mevdudi'yi büyük İslam alimi olarak tanıtıyor.(3) Yine aynı kitabında Hamidullah'ın "Bilindiği gibi İslam hukukunun temeli, bütünü ile Kur'an ve Sünnet'e dayanır" sözünü sened olarak naklederken, İcma ve Kıyas'tan habersiz olması düşünülemez! Zira edille-i Şer'iyye dörttür.Mezhebini bile bilmediği Ebu Zehra'dan nakillerde bulunur.

Mezhepleri incelediği kitabından bir cümleyi utanarak ve haşa diyerek nakledelim :"Peygamber (SAV), karılarından birini öptükten sonra, abdest almadan namaza durdu." Bu ifadenin çirkinliğine/hayasızlığına yorum bulmakta zorlanıyorum.Yıldırım bu ifade tarzını, hararetle okuduğu Hamidullah' dan öğrenmiş olsa gerek. Aynı kitabta (sh: 240 ) Dört hak mezhebi kıyaslayıp, İmam Malik ve Ahmed..ictihadları İslam ahlâkına daha uygundur."(!) Mezheplerüstü bir konum.Bunu memleketimizde yapan başka isimler de var ne yazıkki..

Seyyid Kutub üstadı gibi..Yani Şafii ve hanefi ictihadlarını İslami ahlaka uymamakla itham, kendi mezhebini-tabi varsa- beğenmeyiş. İmam-ı Rabbani (ks) hazretlerimize göre bu İLHAD’dır, mezhebden çıkıştır.Mezhebden çıkma'da El Kevseri'ye göre, dinden çıkmaya bir vesiledir. (4)

Burada bir parantez açmakta fayda var.Fıkıhçılar, nakil esasında mutlaka o mezhebin müftabih kavlini okuyucuya, avama bildirmelidirler ki; halk şaşırmasın. Neye göre amel edeceğini bilsin.O bu kitabında bunu da yapmamıştır. Şevkani isimli mezhebsize :" İmam-ı Rabbani Muhammed Şevkani.." tabirini kullanabilmiştir.

Tasavvuf düşmanlarını böylesine öven, mezheplere böylesine bakan birisinin, bol miktarda tasavvufi eseri dilimize tercüme etmesi oldukça dikkat çekecidir. Para kazanmak için mi, yoksa tercüme eder gibi gözüküp eserleri reform süzgecinden geçirme vazifesi mi, yoksa her ikisi de mi ?
_________________________

(1)Celal Yıldırım, İslam Hidayeti, sh.5
(2)C.Yıldırım, İslam Hukukunda İctihad, sh: 198
(3)C.Yıldırım, Kur’an Ahkâmı, sh: 22
(4)M.A. Demirbaş, Mezhepsizler, I/326
(5)M.A. Demirbaş, a.g.e. II/186