27 Nisan 2008 Pazar

fıkhi meselelerden..''Kıyamet yaklaştıkça fitneler çoğalır. Sabah evinden mümin çıkan, akşam evine kâfir olarak döner. Akşam mümin iken, gece imanları gider, kâfir olarak sabaha çıkarlar.
Böyle zamanlarda kenarda kalan, ileri atılandan, oturan ayakta olandan, ayakta olan, yürüyenden, yürüyen de, koşandan hayırlı olduğu için evinizde oturun, fitneye karışmayın! Oklarınızı kırın! Silâhlarınızı, kılıçlarınızı bırakın! Herkesi tatlı dille, güler yüzle karşılayın! Evinizden çıkmayın.''
Ebu Davud
* * *
Mürşid-i kâmilin yani yetişmiş ve yetiştirebilen rehberin, mübarek cemalini görmek ve sohbetine kavuşmak, en büyük ganimetlerdendir. Onların güzel cemali ve sohbeti her zaman ele geçmez. Onu elden kaçırmamalı. Bulabilen, bu büyük ganimeti layıkıyla değerlendirmeli, nimetin kıymetini bilmelidir.
Arif; kalbini Allahü teâlâyı düşünmek, unutmamak; bedenini de, insanların rahmet-i ilahiyeye kavuşmaları için seferber eden kimsedir.
* * *
''Bir kimse cemaatla çalışır ve doğru neticeye vasıl olursa, ameli makbul olur. Doğruya erişemezse Allah tarafından affedilir. Bir kimse tek başına çalışıp, isabet kaydederse ameli makbul değildir, isabet etmezse cehennemdeki yerine hazırlansın.'' (Ramuz el Ehadis)
* * *
''Her iyi ve kötünün arkasında namaz kılınız'' hadis-i şerfinin izahında Ebu Suud Efendi : '' Bu hadis-i şerif cum'a kıldırıan valiler içindir. Cami imamları fasık olursa arkalarında kılınmaz. İbn-i abidin'e göre kerahaten caizdir.
Güvenilip kendisine bir dane bile emanet edilemeyen kimseye,kantarlar ağırlığınca din nasıl emanet edilir'' İbn-i Arabi (ks)
Fikirlerinin ehl-i sünnete uygun olmadığı kesin bilinen imamların aİçtihad mertebesirkasında namaz kılmamalıdır. Bilinmiyorsa her yerde arkalarında namaz kılarız. dini konularda da, her önüne gelenden fetva istenmez. Her kitap okunmaz.
* * *
''İçtihad mertebesinde bulunmayan, asrının en alimi de olsa, mezhep sahibinden fetva verir. Mezhebinde bu mes'ele zaif de olsa onu terkedemez'' İmam Gazali (ks)
İmam Razi, İmam Rafii, İmam Nevevi : '' Bugün (Rasullullah sallahü aleyhi vesellemden 400 sene sonra) mutlak müçtehid yoktur diyorlar. Kıyas yapacak müçtehid kalmadı. (Dürrül Muhtar, İbn-i Abidin rha.)
''Nasıl ki Peygamberlerin getirdiklerine, anlamasak da iman etmemiz lazımsa; mezhep imamlarının sözlerini anlamasak bile, inanıp tasdik etmemiz lazımdır. Müçtehidlerin gayb ilminde sağlam makamları vardır. Onlar öyle alimlerdir ki, zanla hükmetseler zanları da ilimdir.'' (Muhyiddin-i İbn-i Arabi Hazretleri )
* * *
*Cennet 8 derecedir. Uzuvlar da 8'dir. 1- Alın 2- İki eller 2- Dizler 2- İki ayak ve 1- Bir de kalp olmak üzere 8 eder.
*Kovandan çıkmayan arı bal yapamaz.
*Zihin arı, kitaplar çiçeklerdir.
*Allahu Tealayı bilmek başka (tasavvuf), Allahu Tealanın ilmini bilmek başkadır (şeriat).
*Her an yeni bir düşünce, yeni bir sevinç, yeni bir zenginlik.
*Müftabih; hakkında fetva verilmiş olan, kendisiyle amel olunması icap eden hüküm, demektir.
*Ashab-ı Kiram ile onları gören tabiine, selef-i salihin denilir. (Ömer Nasuhi Bilmen rh.a)
* * *
Meunet: Ahlakı güzel olan bazı müminlerden-bir iddiaya dayanmadan-zuhur eden harikalara denilir.
İrsahat: Peygamber olacak kimselerde, peygamberlikleri öncesinde nübüvveti kuvvetlendiren harikalardır.
İhanet : Küfrü açık olan kimsenin, isteği dışında zuhur eden harikalara denir. Mesela, Müseylemet-ül Kezzab, kuyuda su çoğalsın diye tükürdü, Allah Teala suyu kuruttu. Buna ''hızlan'' da denilir.
İstidraç: Kafirlerden zuhura gelen olağanüstü hallerdir.
* * *
Mürşid-i Kamil, bu dünya hayatının bir uyku hali olduğunu anlamış ve bu uykudan uyanmış hazreti insandır. Diğer insanların da, bu uykudan/rüyadan uyanmaları için bir ömür çırpınır.