7 Şubat 2009 Cumartesi

HABERÎ SIFATLAR VE İTİKADIMIZ

"Burada hassas bir nokta var: Haberî sıfatların ilmini Allah Teala'ya havale etmek ve bunu "tenzihi vurgulayıp teşbihten sakınarak ve keyfiyeti nefyederek" yapmak da bir tür tevildir. İşârâtu'l-Merâm sahibinin de el-Mevâkıf'tan naklen belirttiği gibi bu, icmalî tevildir. Zira buradaki "el"den, "göz"den, "yüz"den… herkesin bildiği ve söylendiğinde akla başka bir şeyin gelmediği anlamların kastedildiğini söyleyen yoktur. Yani Ehl-i Sünnet'ten hiç kimse, "Buradaki "el", bildiğimiz organın ismidir; dolayısıyla kastedilen odur" dememiştir"Ebubekir Sifil